git如何上传本地项目到码云仓库?

git如何上传本地项目到码云仓库?

前提要去安装Git,码云创建账号及仓库 Git 全局设置: git config --global user.name "用户名" git config --global user.email "邮件地址" 好了,现在开始进入代码上传步骤: 第一步: 新建本地文件re_shop_git,当前我创建在E盘; 直接右击文件……